Diskrimination Mod Mennesker Med Et Handicap

Nyt forbud mod forskelsbehandling giver personer med handicap mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet med helt nye typer sager.

Af: Karsten Jensen

Den 1. juli 2018 trådte en ny lov i kraft, der forbyder diskrimination på grund af handicap uden For arbejdsmarkedet. Den nye lov betyder blandt andet, at en person ikke længere må afvises på en restaurant eller til et offentligt arrangement, hvis årsagen til afvisningen er, at personen har et handicap.

”Før diskriminationsforbuddet var der ikke noget at gøre, hvis man blev chikaneret eller diskrimineret på grund af handicap, så længe forskelsbehandlingen foregik uden for arbejdsmarkedet. Det nye diskriminationsforbud forpligter til gengæld erhvervsdrivende, uddannelsessteder, offentlige myndigheder og alle andre, der udbyder ydelser til offentligheden, til at behandle personer med handicap ordentligt,” siger Nikolaj Nielsen, teamleder ved Institut for Menneskerettigheder. Han tilføjer: ”Forbuddet er et vigtigt skridt mod en accept af, at det danske samfund skal indrettes, så alle mennesker – også dem med handicap – kan deltage fuldt ud.”

Klageadgang til Ligebehandlingsnævnet

Den nye lov betyder, at Ligebehandlingsnævnet fremover kan behandle klager over ulovlig forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet. Nævnet kan i den forbindelse dog alene tage stilling til forhold, som har fundet sted fra den 1. juli 2018 og frem.

Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelse i sager om forskelsbehandling efter de danske ligebehandlingslove. Det er kun personer, som er direkte berørt af den forskelsbehandling, de klager over, der kan få en klagesag behandlet i nævnet.

Hvis Ligebehandlingsnævnet kommer frem til, at der er sket ulovlig forskelsbehandling, kan nævnet tilkende offeret en godtgørelse for krænkelsen. Derudover kan Institut for Menneskerettigheder indbringe principielle sager for Ligebehandlingsnævnet.

Instituttet yder rådgivning til ofre for diskrimination Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsrådgivning yder rådgivning til personer, som føler sig udsat for diskrimination på grund af køn, race, etnicitet og handicap.

Ligebehandlingsrådgivningen kan blandt andet vejlede om indholdet af dansk diskriminationslovgivning og rådgive om, hvordan man indbringer en klage for Ligebehandlingsnævnet. Rådgivningen kan også hjælpe med at indbringe en klage for Ligebehandlingsnævnet.

 

Lov om forbud mod forskelsbehandling

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap trådte i kraft 1. juli 2018.

Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed, dog ikke aktiviteter af ren privat karakter Loven hedder L221 og lovens formål er at forhindre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ligebehandling af personer med handicap.

Loven indebærer DESVÆRRE ikke en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.

Der har siden 2004 eksisteret et lovfæstet forbud mod diskrimination på grund af handicap inden for arbejdsmarkedet, dvs. blandt andet i ansættelses -og afskedigelsessituationer. Dette forbud i forskelsbehandlingslov gælder fortsat.

Her kan du læse den nye lov, som forbyder diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet.

 

Instituttets ligebehandlings-rådgivning

Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsrådgivning yder rådgivning om retten til ikke at blive diskrimineret.
Ring til 3269 8666 eller send en mail til ligebehandling@humanrights.dk , hvis du føler dig udsat for diskrimination.
Der er åbent for telefoniske henvendelser hver tirsdag og torsdag mellem kl. 10-12 og kl. 13-15