Information til Aarhus Byråd pr. 24. april 2020

Kære medlemmer af Aarhus Byråd,

Overordnet set er situationen stabil. Der er fortsat meget få patienter indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby med corona-virus, værnemiddelssituationen er tilstrækkelig og sygefraværet i Aarhus Kommune er lavt.

Første del af genåbningen er gået planmæssigt, og der har været et godt samarbejde afdelingerne imellem.

På mandag, d. 27. april, tager vi hul på processen med digital borgerinddragelse om anlægsinvesteringsplanen for 2024-2033 (se bilag 1 for yderligere).

Meldingen fra regeringen er, at den endelige plan for eventuelle yderligere genåbningstiltag først forventes umiddelbart inden 10. maj og afhænger af, om myndighedernes anbefalinger og krav fortsat efterleves.

Borgmesterens Afdeling

Kriseledelsen sænker mødefrekvensen til et møde om ugen – men fortsat med tæt kontakt og mulighed for hastigt at indkalde hvis situationen skulle påkræve det. Derudover ingen ændring i situationen.

Børn og Unge

Fra MBU er situationen uforandret, dog med tilføjelse af den i dag offentliggjorte aftale om studiejobs på dagtilbuds- og skoleområdet, som er lavet i samarbejde med BA og MSB og med støtte fra en række studenterorganisationer.

Derudover arbejdes der fortsat lokalt og i fællesskab løbende på at se på pladsforhold og mandskabssituationen, hvor der nogle steder opleves at være pres på, men hvor der er god dialog om løsninger, bl.a. i samarbejde med Kultur og Borgervice samt Teknik og Miljø.

Kultur og Borgerservice

MKB afholder et nyt stormøde med kulturaktørerne i næste uge med henblik på at få et samlet overblik over situationen på baggrund af de nye statslige hjælpepakker.

Generelt opleves der en stor efterspørgsel på kultur. Således har symfoniorkesteret på kort tid oplevet 20 henvendelser på tilbuddet om at lave udendørsarrangementer v. bosteder for mennesker med handicap m.fl.

Musikhuset har afholdt sin anden ”take-away koncert”, denne gang med Allan Olsen og den er set over 60.000 gange på facebook.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har nu – som resten af kommunen – været i nødberedskab i mere end en måned. Driftssituationen i MSB kan fortsat betegnes som stabil under disse omstændigheder.

Der kan dog også konstateres en stigende efterspørgsel blandt borgere og pårørende, der ønsker at få genåbnet en række af de tilbud, MSB normalt varetager. Forvaltningen er i en løbende dialog med borgere og pårørende om, hvordan vi forsvarligt og sikkert håndtere de konkrete problemstillinger under hensyn til, at vi fortsat ikke udsætter borgere for unødig smitterisiko.

I samarbejde med Region Midtjylland er der afsluttet test af knap 400 borgere, som MSB er i kontakt med. Alle er testet negative for corona-virus.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø oplever ingen alvorlige udfordringer i forhold til kritiske opgaver.

Arbejde i forhold til byggesager, lokalplanlægning m.v. foregår som normalt.

Den digitale borgerinddragelse gik i luften tirsdag den 21. april. Det var en generel positiv oplevelse, som også gav læring i forhold til teknik og form.

Der opleves ikke alvorlige udfordringer i forhold til AffaldVarme og Aarhus Vands driftsopgaver.

Sundhed og Omsorg

MSO er i gang med at forberede, hvordan en fremtidig åbning af lokalcentre, cafeer og aktiviteter kan foregå med overholdelse af alle gældende retningslinjer og tidsramme fra sundhedsmyndighederne

I fht lokalcentre plejer der normalt at ske en neddrosling af aktiviteterne over sommeren, men det forventes, at der i år kan være et andet behov. Man vil nu inddrage Lokalcenterrådene og tovholderne på de frivillige aktiviteter i den videre proces og vender tilbage, når der er et bud på de behov, der findes og de løsninger man kan se både på den korte og den lange bane – fx med udendørsaktiviteter, små hold mv.

AUH er ved at normalisere og nedskalere antallet af pladser til corona-patienter:

 • Planlægger at reducere corona-pladser på AUH fra 200 til 74 sengepladser
 • Planlægger at reducere intensivpladser fra 148 sengepladser til 60 intensiv sengepladser

MSO er i gang med en lokal handleplan for særligt ensomme ældre under corona-krisen. Næste skridt er en afdækning af behov for særligt ensomme:

 • Borgere i eget hjem uden netværk, men hvor hjemmeplejen kommer i hjemmet afdækker behov og muligheder.
 • Foreninger og organisationer behovsafdækker i deres bagland.
 • Der udarbejdes en lokal ensomhedsplan der samler aktiviteter og initiativer – Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om handleplanen.

MSO påbegynder genåbningen/normaliseringen af træningsområdet mandag d. 27. april 2020 i tråd med sundhedsstyrelsens seneste udmelding om omstilling af sundhedsvæsenet frem mod vanligt niveau, dog med de begrænsninger som de indførte smittereducerende tiltag medfører.

En del af de pladserne på Vikærgården, der har været friholdt til smittede borgere og patienter, som der ikke var plads til på AUH, bliver pr. 1. maj atter omdannet til korttidspladser på normale vilkår (herunder brugerbetaling). Rehabiliteringshøjskolens pladser er dog fortsat reserveret til corona-smittede borgere.

 

Venligst

Niels Højberg

 

Aktuelt sygdomsbillede, 24. april 2020

6.1. EU/EØS[i]

 • 031.156 smittede.
 • 111.152 mistede borgere.
 • Der foregår fortsat markant stigning.

6.2. Danmark.[ii]

 • 125.329 testede.
 • 8.210 smittede (515 nye tilfælde siden tirsdag).
 • 403 mistede medborgere.
 • 320 indlagte, 69 heraf på intensiv afdeling, 58 heraf i respirator.
  • Det er et fald på 15 indlagte, 12 færre på intensiv og 14 færre i respirator siden onsdag.

6.3. Midtjylland[iii]

 • 48 indlagt på sygehus (samme som onsdag).
 • 13 indlagte på intensiv afdeling heraf 12 i respirator.
 • På AUH ligger vi fortsat stabilt og ganske lavt i.fht. vores befolkningstal og befolkningstæthed.

 

[i] www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

[ii] www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

[iii] www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar