AARHUS KOMMUNE HAR FÅET NY HANDICAPPOLITIK

Aarhus Kommunes nye handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde mellem alle magistratsafdelinger i kommunen og med stor inddragelse af Handicaprådet og engagerede borgere. Politikken blev vedtaget på byrådsmødet onsdag d. 28. august og er døbt ”Aarhus – en god by for alle 2019-2023”, og det er ingen tilfældighed. Politikken tager nemlig afsæt i Fortællingen om Aarhus og Aarhusmålene og er nu klar til at blive brugt af borgere, medarbejdere og politikere – og af hele bysamfundet.

EN HELHEDSORIENTERET OG STRATEGISK INDSATS

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Den nye handicappolitik er udtryk for en ambitiøs helhedsorienteret og strategisk indsats for bedre tilgængelighed! I bylivet, i bygninger og boliger, transport og i den digitale verden. Mennesker med handicap skal have bedre mulighed for at være mere selvhjulpne, og det handler i høj grad om tilgængelighed men også om brug og adgang til velfærdsteknologi – som selvfølgelig skal bruges med omtanke. Livet og fremkommeligheden skal være lettere i byen for mennesker med handicap.”

Handicaprådet har været en nøglespiller i tilblivelsen af den nye politik. Rådets formand, Finn Amby siger: ”Det har været en god proces, hvor Handicaprådet også har været inddraget. Det er glædeligt, at handicappolitikken på denne måde bliver knyttet sammen med Aarhus-målene, og at der i højere grad sættes konkrete mål, end der var tale om i den tidligere politik. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde om implementering af politikken.”

Grundlaget for politikken er udover Aarhusmålene den dialog og prioritering, der har været i de nedsatte arbejdsgrupper samt to temamøder med en større kreds af medarbejdere og borgere. Og ambitionen er klar: Aarhus vil være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, god tilgængelighed, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Her skal borgere med handicap sikres lige mulighed for deltagelse i samfundslivet.

EN TILGÆNGELIG BY, HVOR BORGERNE HAR INDFLYDELSE

Mette Bjerre, byrådsmedlem for SF, er næstformand i Handicaprådet. Tilgængelighed i byrummet er blandt de emner, der særligt har optaget hende i arbejdet. Hun siger: ”Selv har jeg mest været inde over tilgængelighedsdelen af handicappolitikken. Der har været fokus på at tænke tilgængelighed ind forfra, så vi ikke skal bruge så mange penge på at rette op på fejl, blandt andet kan vi lave informationsmateriale til rådgivere og entreprenører om hvordan man udfører specifikationerne korrekt. Derudover er der forslag om at nedsætte en gruppe af brugere i et tilgængelighedsråd, som skal bruges ved større anlæg, igen så tilgængeligheden tænkes ind fra start. Der er allerede mange mennesker, som har tilkendegivet gerne at ville sidde i det her råd, så jeg håber det bliver et konkret resultat af den nye politik.”

Aarhus har også en ambition om at være en foregangskommune på handicapområdet derfor vil kommunen ansøge om at blive Europæisk Tilgængelighedsby inden 2023.

Aarhus Kommune arbejder nu videre med at få politikken implementeret i magistratsafdelingerne og i bysamfundet.

BAGGRUNDSINFORMATION

I løbet af efteråret udarbejdes bl.a. en videoversion og en pixiudgave af handicappolitikken. Det skal nemlig være muligt for alle i målgruppen for politikken at kunne tilegne sig essensen af politikken, uanset eventuelle kognitive og funktionelle udfordringer.

Se Handicappolitikken i fuld ordlyd: