Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Social sikring - vigtig info før du rejser


01-09-2011

Social sikring når handicaphjælpere ledsager dig i udlandet.

Man har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når man arbejder i udlandet.
Dette gælder selvom man er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark
og har en dansk arbejdsgiver.
Man skal nemlig være omfattet af dansk social sikring, hvis man skal opnå adgang til danske sociale ydelser.
Når en handicaphjælper tager med sin arbejdsgiver/-leder på ferie uden for landets grænser
er hjælperen aflønnet og dermed på arbejde under ferieopholdet.
Handicaphjælpere bliver i denne sammenhæng ligestillet med andre lønmodtagere,
der er udstationeret uden for landets grænser.
Hvis hjælperen og dennes arbejdsgiver ikke inden afrejse og –helst i meget god tid inden -
indsender ”Spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring” til Pensionsstyrelsen,
kan hjælperen miste sine danske sociale rettigheder, dvs. retten til sygesikring,
arbejdsløshedsdagpenge, folkepension mv. efterfølgende,
og miste muligheden for at få de økonomiske omkostninger ved sygehusbehandling
under opholdet i udlandet dækket.
Opretholdelse af ret til dansk social sikring opnås som følger:
EU-lande Man søger om ret til dansk social sikring under arbejde i et EU land
ved at udfylde og sende ”Spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring” til
Pensionsstyrelsen. Skemaet kan downloades på styrelsens hjemmeside.
Hjælper og arbejdsgiver skal udfylde og indsende spørgeskemaet i fællesskab.
(se en vejledning til udfyldelsen her) Det er vigtigt at ansøgningen sker i god tid.
Har man undladt at indsende spørgeskemaet,
kan det dog ske umiddelbart efter hjemkomst fra udlandsopholdet,
hvorved ret til social sikring bibeholdes.
Det er fortsat muligt at benytte en pludseligt opstået feriemulighed.
Hvis det ikke er muligt at indsende spørgeskemaet til Pensionsstyrelsen inden afrejse,
bør det ske straks efter hjemkomsten. Hvis man ofte ledsager sin
arbejdsgiver/- leder på eksempelvis endags shoppingture i Tyskland er det muligt at få en afgørelse,
der dækker et år ad gangen.
Selvom det kan synes meget bureaukratisk at skulle udfylde et ansøgningsskema
for ophold af en enkelt dags varighed, tilrådes det at indsende spørgeskemaet alligevel.
Det er af stor vigtighed, at både ”Spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring”
og det blå sygesikringsbevis er godkendt og udstedt,
da begge elementer er en forudsætning for at modtage den nødvendige hjælp, hvis uheldet er ude.
Det blå sygesikringsbevis udstedes i hjælperens hjemkommune (borgerservice) eller via borger.dk,
hvis kommune giver adgang til selvbetjening i forbindelse med rekvisition af kortet.
Konsekvensen af ikke at have udfyldt spørgeskemaet og erhvervet
det blå sygesikringsbevis før påbegyndelse af arbejde uden for landets grænser
kan være følgende: Det er ikke sikkert, at hjælperen vil få den nødvendige sygehusbehandling
Evt. behandling vil blive ikke blive dækket, og hjælper risikerer efterfølgende at modtage
et økonomisk krav for evt. indlæggelse/behandling
Mulighed for refusion af afholdte udgifter fortabes.
Der vil nogle i lande være egenbetaling forbundet med behandling/indlæggelse.
Denne er ikke omfattet af hverken det blå sygesikringskort eller
spørgeskemaet i forbindelse med social sikring.
Afhængig af om arbejdsgiver har tegnet en rejseforsikring for hjælper
og denne eventuelle forsikrings indhold kan der ad den vej være mulighed for at
få dækket en evt. egenbetaling.
Ved manglende godkendt spørgeskema om social sikring fra
Pensionsstyrelsen kan hjælper efter hjemkomst fra et erhvervsmæssigt
ophold i udlandet evt. miste sin mulighed for opretholdelse af sociale ydelser i Danmark.
Uanset dækning under det blå sygesikringsbevis og
en positiv afgørelse fra Pensionsstyrelsen kan hjælperen
som anført også risikere at blive stillet over for
et økonomisk krav i forbindelse med eks. indlæggelse på hospital
under arbejde som hjælper uden for landets grænser.
I sådanne tilfælde har hjælperen mulighed for gennem sin hjemkommune
at bede Patientombuddet i Sundhedsministeriet
tage stilling til evt. dækning af afholdte omkostninger.
Forudsætningerne for at kunne indbringe spørgsmålet for Patientombuddet er,
at regningen er betalt, og at spørgeskemaet (EU/EØS) er godkendt.
Arbejde i andre EØS –lande
Er der tale om rejse til Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz,
skal hjælperne udfylde et andet skema end tilfældet er med arbejde i EU–landene.
Der er tale om en specialblanket E 101.
Denne kan ligeledes downloades hos Pensionsstyrelsen
og skal tilsvarende udfyldes og sendes tilbage til
Pensionsstyrelsen i god tid i samarbejde med arbejdsgiver.
Arbejde i øvrige lande Der er ingen internationale regler,
som koordinerer social sikring, når man arbejder i lande uden for EU og EØS.
I de situationer bør hjælper kontakte sin kommune, a–kasse,
ATP osv. for at udnersøge om ret til dansk social sikring kan bibeholdes.
Danmark har indgået aftaler om social sikring med følgende lande:
Australien, Bosnien – Hercegovina, Canada, Chile, Indien, Israel, Kroatien,
Makedonien, Marokko. Montenegro, New Zealand, Pakistan, Québec, Serbien, Tyrkiet og USA.
Alle disse aftaler er forskellige, men de fleste handler kun om bevarelse af dansk folkepension
og ATP livslang pension.
Ved arbejde i øvrige lande er det udelukkende forsikringsforholdene
man skal være opmærksom på. Pensionsstyrelsen har ingen kompetence vedr. disse lande.
Hotline Skulle der opstå tvivlspørgsmål i forbindelse med et forestående udlandsophold
af kortere eller længere tid, har Sundhedsministeriet en hotline, der yder råd og vejledning på området. Sundhedsministeriets hotline har telefon nummer 72 26 94 90 LOBPA arbejder for en afklaring.
Som det vil fremgå, er hele dette område meget komplekst, og det kan derfor være svært at sikre sig som hjælper – både imod at miste rettigheder i Danmark og imod at blive pålignet omkostninger ved tilsk
adekomst i udlandet.
Hele området er uomtalt i BPA-vejledningen,
og mange kommuner rådgiver ikke borgene om reglerne.
LOBPA vil derfor over for Socialministeriet rejse spørgsmål om regelsættets anvendelse for handicaphjælpere. Henrik Ulrich Nielsen, LOBPA Fra www.lobpa.dk. 4. aug 2011 Marie-Louise

 
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login